Noutăți legislative

Actualizări 2022 Codul Administrativ

În anul 2022 s-au adus două modificări ale Codului administrativ.

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 30 septembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 272/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Așadar, modificările Codului administrativ vizează:

  1. Donațiile făcute către stat / UAT ce intră în proprietatea privată a acestora

– donaţiile şi legatele făcute către stat sau către unităţile administrativ-teritoriale care au ca obiect bunuri ce intră în proprietatea privată a statului, respectiv în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale se acceptă conform dispoziţiilor art. 291;

– pentru donaţiile făcute către stat pentru o instituţie publică, ca operaţiuni compensatorii, care au ca obiect bunuri ce intră în proprietatea privată a statului, determinarea valorii de piaţă se realizează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la stabilirea valorii efective a unei tranzacţii prin compensare;

– pentru donaţiile de produse militare, aşa cum sunt definite la art. 3 pct. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, făcute către stat pentru o instituţie publică şi care au ca obiect astfel de bunuri ce intră în proprietatea privată a statului, valoarea de înregistrare a bunului la donator este asimilată valorii de piaţă a bunului, cu condiţia să fi fost acceptată pentru statul român de către instituţia publică competentă după obiectul sau scopul donaţiei.

  1. Posibilitatea de a exercita temporar funcții publice de conducere, fără obligativitatea organizării de concursuri

– pe durata unor situaţii excepţionale cum ar fi durata stării de asediu, stării de urgenţă sau stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice, calculate de la data încetării stării de asediu, stării de urgenţă, respectiv a stării de alertă, funcţiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.

Intrare în vigoare: 3 octombrie 2022

Notă informativă privind aplicarea unor prevederi cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.

****

Ca urmare a intrării în vigoare de la 1 ianuarie 2019 a H.G. 714/2018, de la 18 martie 2019 a legii nr. 50 a Bugetului de Stat și ținând seama de regulile privind fundamentarea bugetului pentru anul 2019, vă detaliem modalitatea corectă de alocare a sumelor pentru exercițiul financiar curent, în vederea participării la un program de perfecționare într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km:

Având în vedere art. 4. alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 714 / 2018 care spune: „În situația în care organizatorul instructajelor sau al altor activități în legătură cu sarcinile de serviciu asigură integral masa și/sau cazarea participanților, aceștia nu beneficiază de indemnizația de delegare și/sau alocația de cazare, după caz”, distingem 2 situații:

1.Dacă organizatorul asigură masa și/sau cazarea participanților la curs, atunci:

– Participantul nu beneficiază de indemnizație de delegare și/sau alocația de cazare, în conformitate cu prevederile art. 4. alin. (2) din H.G. nr. 714 / 2018.

– Creditele bugetare aferente cheltuielilor de deplasare sunt alocate la Titlul II- Bunuri și servicii, alineatul bugetar 20.06.01 “Deplasări interne, detașări, transferări”

– Factura se emite de organizator pe/în numele persoanei juridice/ instituția beneficiară.

– Cuantumul cheltuielilor de masă și/sau cazare nu este reglementat de prevederile  H.G. nr. 714 / 2018 și nu se aplică limitările art.1 alin. (2) lit. b sau art.1 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 714 / 2018. (230 lei sau 345 lei)

Dacă organizatorul nu asigură masa și/sau cazarea participanților la curs, atunci:

– Participantul își găsește singur o locație de cazare.

– Participantul  beneficiază de indemnizație de delegare și/sau alocația de cazare, în conformitate cu prevederile art. 4. alin. (2) din H.G. nr. 714 / 2018.

– Creditele bugetare aferente cheltuielilor de deplasare sunt alocate la Titlul I- Cheltuieli de personal, alineatul bugetar 10.01.13 “Drepturi de delegare”.

– Factura se emite de prestator (unitatea de cazare ) pe numele persoanei fizice, chiar dacă ordonatorul de credite a aprobat majorarea cu 50% a alocației de cazare.

– Se aplică limitările art.1 alin. (2) lit. b sau art.1 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 714 / 2018. (230 lei sau 345 lei după caz).

Rezumând, o persoană care participă la cursurile organizate de un furnizor de formare profesională care asigură masa și/sau cazarea nu va beneficia  de indemnizația de delegare și/sau alocația de cazare, întrucât serviciile menționate sunt asigurate de către organizator in baza unei relații contractuale (factură fiscală, achiziție SICAP, formular de înscriere aprobat, etc.), iar cuantumul acestora nu este reglementat de prevederile H.G. nr. 714/ 2018 intrucât aceasta „nu instituie măsuri privind obiectul relațiilor contractuale încheiate între entitățile organizatoare de programe de perfecționare și autoritățile/instituțiile publice” – Ministerul Finanțelor Publice – Direcția generală de programare bugetară.

Din cele expuse mai sus, rezultă că, serviciile de masă și/sau cazare vor fi plătite de Instituție, in baza facturii fiscale emise de către Adminpedia®, aceasta fiind o relație contractuală între două persoane juridice.