Noutăți legislative

Notă informativă privind aplicarea unor prevederi cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.

Ca urmare a intrării în vigoare de la 1 ianuarie 2019 a H.G. 714/2018, de la 18 martie 2019 a legii nr. 50 a Bugetului de Stat și ținând seama de regulile privind fundamentarea bugetului pentru anul 2019, vă detaliem modalitatea corectă de alocare a sumelor pentru exercițiul financiar curent, în vederea participării la un program de perfecționare într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km:

Având în vedere art. 4. alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 714 / 2018 care spune: „În situația în care organizatorul instructajelor sau al altor activități în legătură cu sarcinile de serviciu asigură integral masa și/sau cazarea participanților, aceștia nu beneficiază de indemnizația de delegare și/sau alocația de cazare, după caz”, distingem 2 situații:

1.Dacă organizatorul asigură masa și/sau cazarea participanților la curs, atunci:

– Participantul nu beneficiază de indemnizație de delegare și/sau alocația de cazare, în conformitate cu prevederile art. 4. alin. (2) din H.G. nr. 714 / 2018.

– Creditele bugetare aferente cheltuielilor de deplasare sunt alocate la Titlul II- Bunuri și servicii, alineatul bugetar 20.06.01 “Deplasări interne, detașări, transferări”

– Factura se emite de organizator pe/în numele persoanei juridice/ instituția beneficiară.

– Cuantumul cheltuielilor de masă și/sau cazare nu este reglementat de prevederile  H.G. nr. 714 / 2018 și nu se aplică limitările art.1 alin. (2) lit. b sau art.1 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 714 / 2018. (230 lei sau 345 lei)

Dacă organizatorul nu asigură masa și/sau cazarea participanților la curs, atunci:

– Participantul își găsește singur o locație de cazare.

– Participantul  beneficiază de indemnizație de delegare și/sau alocația de cazare, în conformitate cu prevederile art. 4. alin. (2) din H.G. nr. 714 / 2018.

– Creditele bugetare aferente cheltuielilor de deplasare sunt alocate la Titlul I- Cheltuieli de personal, alineatul bugetar 10.01.13 “Drepturi de delegare”.

– Factura se emite de prestator (unitatea de cazare ) pe numele persoanei fizice, chiar dacă ordonatorul de credite a aprobat majorarea cu 50% a alocației de cazare.

– Se aplică limitările art.1 alin. (2) lit. b sau art.1 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 714 / 2018. (230 lei sau 345 lei după caz).

Rezumând, o persoană care participă la cursurile organizate de un furnizor de formare profesională care asigură masa și/sau cazarea nu va beneficia  de indemnizația de delegare și/sau alocația de cazare, întrucât serviciile menționate sunt asigurate de către organizator in baza unei relații contractuale (factură fiscală, achiziție SICAP, formular de înscriere aprobat, etc.), iar cuantumul acestora nu este reglementat de prevederile H.G. nr. 714/ 2018 intrucât aceasta „nu instituie măsuri privind obiectul relațiilor contractuale încheiate între entitățile organizatoare de programe de perfecționare și autoritățile/instituțiile publice” – Ministerul Finanțelor Publice – Direcția generală de programare bugetară.

Din cele expuse mai sus, rezultă că, serviciile de masă și/sau cazare vor fi plătite de Instituție, in baza facturii fiscale emise de către Adminpedia®, aceasta fiind o relație contractuală între două persoane juridice.