Codul Administrativ-Reglementări privind APL

Actualizări 2022

În anul 2022 s-au adus două modificări ale Codului administrativ.

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 30 septembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 272/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Așadar, modificările Codului administrativ vizează:

 1. Donațiile făcute către stat / UAT ce intră în proprietatea privată a acestora

– donaţiile şi legatele făcute către stat sau către unităţile administrativ-teritoriale care au ca obiect bunuri ce intră în proprietatea privată a statului, respectiv în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale se acceptă conform dispoziţiilor art. 291;

– pentru donaţiile făcute către stat pentru o instituţie publică, ca operaţiuni compensatorii, care au ca obiect bunuri ce intră în proprietatea privată a statului, determinarea valorii de piaţă se realizează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la stabilirea valorii efective a unei tranzacţii prin compensare;

– pentru donaţiile de produse militare, aşa cum sunt definite la art. 3 pct. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, făcute către stat pentru o instituţie publică şi care au ca obiect astfel de bunuri ce intră în proprietatea privată a statului, valoarea de înregistrare a bunului la donator este asimilată valorii de piaţă a bunului, cu condiţia să fi fost acceptată pentru statul român de către instituţia publică competentă după obiectul sau scopul donaţiei.

 1. Posibilitatea de a exercita temporar funcții publice de conducere, fără obligativitatea organizării de concursuri

– pe durata unor situaţii excepţionale cum ar fi durata stării de asediu, stării de urgenţă sau stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice, calculate de la data încetării stării de asediu, stării de urgenţă, respectiv a stării de alertă, funcţiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.

Intrare în vigoare: 3 octombrie 2022

***

1.REGLEMENTĂRI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

 Reglementările administrației publice locale în prezentul Cod o regăsim în Partea a III a, cu trimitere la principiile generale și specifice de organizare și funcționare, regimul descentralizării și al autonomiei locale, preluate din Legea nr.195/2005 a descentralizării și autonomia, personalitatea juridică a unității administrativ teritoriale și statutul acesteia, din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale .

Principiile de organizare şi funcţionare ale administraţiei publice locale, aşa cum prevede codul administrativ, sunt reglementate, după cum urmează în:

1) categoriile principiilor generale prevăzute în :

a) Partea I, titlul III – (art. 6)

 • legalităţii;
 • egalităţii;
 • transparenţei;
 • proporţionalităţii;
 • satisfacerii interesului public;
 • imparţialităţii;
 • continuităţii;
 • adaptabilităţii.

b)Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasborug, la 15 oct 1985

2)categoriile principiilor specifice

Potrivit art.75 din Partea a III-a, Titlul I  din Codul Administrativ

a) principiul descentralizării;

b) principiul autonomiei locale;

c) principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit;

d) principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale;

e) principiul cooperării;

f) principiul responsabilităţii;

g) principiul constrângerii bugetare.

     Este uşor de observat că prin cod se reiau principiile de rang constituţional ale administraţiei publice .

Aşadar, principiilor deja consacrate, descentralizarea şi autonomia locală, Codul le aduce completări prin dezvoltarea sau definirea conţinutului acestora, prin raportare la principiile generale comunitare ale subsidiarităţii, cooperării, responsabilităţii, egalităţii de tratament şi solidarităţii.

De remarcat, sub aspectul coroborării prevederilor legale în domeniul administrației publice  și al aplicării corecte a legii, Titlul II, Partea I, denumit definiții generale aplicabile administrației publice, menite a înlătura ambiguitățile și prevederile contradictorii cu privire la sensul aceleiași noțiuni în reglementări legale (ex. autorități publice, instituții publice, servicii publice).

Definițiile sunt specifice dreptului public, precum – administrația publică, administrația publică locală, administrația publică centrală, activități de administrație social-comunitară, aleși locali, aparatul de specialitate al primarului, arie geografică, autonomie locală, autoritățile administrației publice locale, cvorum, majoritate, competență, categorii funcții publice, funcții de demnitate publică, instituții publice și de utilitate publică, personalul din administrația publică, regim de putere publică, servicii publice, servicii publice deconcentrate, raport administrativ, zone metropolitane.

În Titlul V, Partea a III a privind „Autorităţile administraţiei publice locale” apar cele mai consistente modificări privind activitatea administraţiei publice locale, pronind de la categoriile de autorităţi ale administraţiei publice locale, constituirea autorităţilor deliberative, validarea mandatelor aleşilor locali, şedinţele de consiliu local, cvorumul şi majoritatea necesară pentru adoptarea actelor de autoritate, suspendarea, încetarea mandatelor, dizolvarea consiliului local/judeţean, comisiile de specialitate, competenţele, modul de lucru, primarul/preşedintele consiliului judeţean, aparatul acestora.

Faţă de reglementările cadru anterioare, respectiv Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, Legea nr. 393/2004 privind statututl aleşilor locali, Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,  Ordonanţa Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii  administrativ-teritoriale, Hotărârea Guvernului nr. – regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local, cele mai importante modificări le regăsim cu privire la: constituirea consiliilor locale, judeţene, validarea mandatelor, calitatea de autoritate publică a preşedintelui consiliului judeţean, dizolvarea consiliului local, judeţean, suspendarea mandatului primarului/ preşedintelui consiliului judeţean, calitatea viceprimarilor/vicepreşedintelui consiliului judeţean, funcționarea consiliului local.

Potrivit normelor constituţionale, sunt autorităţi ale administraţiei publice locale primarii, consiliile locale orăşeneşti, comunale, municipale şi judeţene.

Aşadar, în categoria autorităţi ale administraţiei publice locale nu regăsim preşedintele consiliului judeţean.

Numai că, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2019 de modificare a Legii nr.115/2018 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, adoptată la data de 17 mai 2018 şi publicată în M.onitorul Oficial la data de 21 mai 2018, preluată în partea a X a a Codului, art.635, aduce modificări, începând cu alegerile din 2020, prin consacrarea președintelui consiliului județean, ca autoritate a administrației publice locale.

Principiile şi reglementările cuprinse în Constituţie sunt fundamentale, orice altă reglementare fiind supusă principiului conformităţii cu acesta. Am putea deci concluziona că prevederile art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2019 şi, pe cale de consecinţă, de modificare a art. 107 din codul administrativ sunt neconstituţionale, preşedintele consiliului judeţean nefiind autoritate a administraţiei publice locale.

Relevant pentru autoritățile administrației publice locale sunt, așadar, prevederile:

 • constituirea consiliului local în cel mult 60 zile de la data desfășurării alegerilor, în baza mandatelor aleșilor locali, validate de Judecătorie, cu respectarea condițiilor, actelor și termenelor legale, invalidare mandate, renunțare la mandat
 • ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local – competența prefectului, declararea consiliului local ca legal constituit – ordin prefect

  – validare mandate supleanți:

– în procedura de constituire a  consiliului local

– pe durata mandatului consiliului local

confirmarea calității de membru al partidului politic

organizarea și funcționarea consiliului local:

– președinte de ședință

organizarea comisiilor de specialitate:     președinte, secretar,

competență, avize

Partea a-III-a  administrația publică locală

atribuțiile consiliului local – au rămas aproximativ aceleași, cu unele reformulări:

atribuții noi: alin.10 lit.a și b

a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;

b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.

mandatare consilieri locali pentru reprezentarea intereselor UAT în S.C., R.A., alte organisme-prin HCL

reprezentarea în A.G. ale ADI-de primari

Primarii pot delega:

– viceprimarului

– administratorului public

– altor persoane din aparatul de specialitate sau din instituțiile publice de interes local

 tipuri de ședințe

  convocarea CL în ședințe:

– ordinare

– extraordinare

se face prin dispoziție care are ca anexă proiectul ordinii de zi, cu respectarea următoarelor termene calculate conform art.181 din Codul de procedură civilă (vezi art.134 alin.3)

  – proiectul ordinii de zi – aprobare, întocmire

– scoaterea de pe ordinea de zi

– suplimentarea ordinii de zi

– neaprobarea ordinii de zi

– condițiile de fond și de formă ale proiectelor de hotărâri:

– proiectele de hotărâri+referatele de aprobare se transmit compartimentelor funcționale pentru întocmirea rapoartelor de specialitate;

– nominalizarea compartimentelor și a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri se face de primar împreună cu secretarul general;

– cvorumul ședințelor consiliului local – ședințele se desfășoară în prezența majorității consilierilor locali în funcție;

– iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestuia-

majoritatea necesară adoptării hotărârilor consiliului local:

– hotărârile se adoptă cu: – majoritate absolută;

majoritate simplă;

majoritate calificată – hotărârile cu privire la dobândirea/înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile

!dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acesteia

– semnarea și contrasemnarea hotărârilor consiliului local – în cazul în care președintele de ședință refuză să semneze hotărârea, aceasta va fi semnată de cel puțin 2 consilieri locali, dintre cei care au participat la ședința consiliului local , desemnați potrivit regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local

 • secretarul general al unității administrativ teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care o consideră ilegală și va consemna în scris și va expune consiliului local, în următoarea ședință, opinia sa motivată, ce va fi consemnată în procesul verbal
 • dizolvarea de drept – cauzele modificate

în situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut votul majorităţii absolute. În această situaţie, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului-alin.4

primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum şi de a formula amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor iniţiatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al şedinţei-alin.5

atribuțiile primarului – aproximativ aceleași

atribuții noi

– participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora-alin3 li.b

– emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punct de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice-alin.5 lit.g

delegarea atribuțiilor  primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective

– dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile-alin.2

– persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin.(1) şi (2) exercită pe perioada delegării atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuţiilor-alin.3

– persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin.(1) şi (2) răspunde civil, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuţii-alin.4

cabinet primar-crește numărul (6)

a fost introdușă suspendare mandat primar/viceprimar pentru măsura arestului la domiciliu

indemnizație pentru limită de vârstă primar/viceprimar (art.210)

mandatul alesului local – reia prevederile Legii nr.393/2004–obligații și drepturi, răspundere, sancțiuni, regimul incompatibilităților și a conflictului de interese

Partea a IV aPrefectul și instituția prefectului  cu modificări substanțiale –  regim juridic al funcției prefectului  din demnitar în înalt funcționar public:

 • atribuții diferite pe domenii de conducere, coordonare servicii publice deconcentrate, reprezentant al statului, titular al dreptului de control, coordonare a realizării politicilor publice, titular al tutelei administrative și dreptul de îndrumare
 • servicii publice deconcentrate – reglementare sub aspectul regimului juridic al organizării, funcționării, conducerii, relația cu ministere, organe centrale, prefect, numire, eliberare conducători, acte, răspundere.

Partea a V-a – Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale

 • reguli noi privind inventarierea bunurilor din domeniul public din unitatea administrativ teritorială, actualizarea inventarului (în 90 zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor), procedura de comunicare către Ministerul Dezvoltării în vederea examinării proiectului de hotărâre privind atestarea inventarului, aprobarea hotărârii consiliului local privind atestarea inventarului bunurilor proprietate publică al unității administrativ teritoriale (art.289-290);
 • acceptarea donațiilor și legatelor, competența, aprobarea prin hotărâre consiliul local, cu majoritatea calificată-2/3 din numărul consilierilor în funcție;
 • trecerea bunurilor în domeniul public;
 • trecerea bunurilor din domeniul public al unității administrativ teritoriale, în domeniul public al statului;
 • trecerea bunurilor din domeniul public al unei unități administrativ teritoriale, în domeniul public al altei unități administrativ teritoriale;
 • trecerea bunurilor din domeniul privat, în domeniul public al aceluiași titular al dreptului de proprietate;
 • reglementarea modalităților de exercitare a dreptului de proprietate publică-dare în administrare, concesionare, închiriere, dare în folosință, procedură, etape

Partea a-VI-a – Statutul funcționarului public – Legea nr. 188/1999, republicată

 • modificări privind evidența funcționarilor publici, concursul național pentru recrutare, evaluarea, condiții de ocupare a funcției publice (vechime), condiții de suspendare, completate efectele suspendării raportului de serviciu, personal contractual, transfer, mutarea, actele administrative aferente domeniului

Partea a-VIII-a – Servicii publice

 • reglementarea noțiunilor de bază privind serviciile publice-clasificare, competența de înființare/organizare/desființare/dizolvare, modalitatea de gestiune

 EFECTELE CODULUI – CALCULAREA TERMENELOR

  A. Intrarea în vigoare de la publicare

 • 30 zile de la intrarea în vigoare-sancțiuni contravenționale/primar /concesiuni/închirieri;
 • după alegerile 2020 – prevederi validare, constituirea consiliului local;
 • 180 zile de la intrarea în vigoare – anexa 1- procedură elaborare Monitor Oficial al unității administrativ teritoriale;
 • 1 ianuarie 2020 – indemnizațiile pentru limită de vârstă;
 • la 1 an de la adoptare hotărâre Guvern – promovare, evaluare înalți funcționari publici/promovare funcții de conducere ;
 • 1 ianuarie 2022 – concurs funcții publice (ANFP-promovare);
 • 60 zile de la intrarea în vigoare-redevență bunuri publice ale statului;
 • 1 ianuarie 2020 – evaluarea înalților funcționari publici/concurs național de recrutare;
 • 60 zile de la intrarea în vigoare-ADI-revizuire statut, act administrativ

12 luni de la intrarea în vigoare –  unitatea administrativ teritorială care nu are atestat domeniul public;

90 zile de la intrarea în vigoare  – actualizare domeniul public;

– modificare inventar atestat prin hotărâre de Guvern-se atestă hotărâre CL;

60 zile de la intrarea în vigoare prin hotărâre de Guvern-norme tehnice de întocmire inventar;

120 zile maxim de la intrarea în vigoare-transformare funcție/creare funcție de execuție consilier achiziții publice;

120 zile de la intrarea în vigoare-transformare/reîncadrare/secretar general unității administrativ teritoriale;

până la 1 ianuarie 2020-funcția de funcționar public se poate dobândi prin transformare post ;

– 90 zile de la intrarea în vigoare-punerea de acord a codului-Hotărârea Guvernului nr. 611/2008;

-60 zile de la intrarea în vigoare-modificare contractul management al administratorului public;

90 zile de la intrarea în vigoare-revizuire regulamentului de organizare și funcționare al consiliul local.

Calcularea termenelor

regula – zile calendaristice (intră în calcul ziua în care începe să curgă și cea în care se împlinește);

excepții din Cod-ex.art.181 Cod procedură civilă, pentru convocarea consiliului local;

   B.Abrogări parțiale, totale

 • Legea nr.215/2001 – se mențin prevederile privind constituirea consiliului local, dizolvarea consiliului local-până după alegerile din 2020;
 • Legea nr.188/1999 – se menține evaluare înalți funcționari publici, îndrumători stagiu, evaluare debutant, numirea funcționarilor publici, evaluare, criterii de performanță-1 ianuarie 2020;
 • Legea nr.213/1998 – se menține reglementare cadru, trăsături proprietate publică, definiție, procedură.

   C.Modificări și completări de acte normative

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 – alineatul 3 al articolului 3, se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Până la soluţionarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) este suspendat dedrept.”

 • Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, se modifică după cum urmează:
 1. La articolul 26 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:

h) pentru aleşii locali – instituţiei prefectului;”.

2.La articolul 26 alineatul (1), litera i) se abrogă.

 • Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, se modifică cu privire la consemnarea rezultatului alegerilor în procesul verbal

Anexa nr. I la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional , se modifică şi se completează conținutul elementelor unității administrativ teritoriale – teritorial și demografic

 • Legea 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, se completează cu definițiile unității administrativ teritoriale (comună, oraș, municipiu, județ)