Legislatie

Funcționarii publici participă la formarea profesională în temeiul ORDONANȚEI DE URGENȚA Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019  privind Codul administrativ (PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 555 din 5 iulie 2019)

Personalul contractual participă la cursuri în temeiul Codului administrativ ( art.551) și al Codului Muncii.

Extras din ORDONANȚA DE URGENȚA Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019  privind Codul administrativ

……

SECȚIUNEA a 4-a

Formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici

ART. 458

Formarea și perfecționarea profesională

 • Funcționarii publici au dreptul și obligația de a-și imbunătăți in mod continuu abilitățile și pregatirea profesională.
 • Autoritațile și instituțiile publice au obligația de a asigura participarea pentru fiecare funcționar public la cel puțin un program de formare și perfecționare profesională o data la doi ani, organizat de Institutul Național de Administrație sau de alți furnizori de formare profesională, in condițiile legii.
 • Programele de formare specializată  destinate dezvoltarii competenjelor necesare exercitarii unei funcții publice de conducere sunt organizate de Institutul Național de Administrație, in condițiile legii.
 • Autoritajile și instituțiile publice au obligația să prevadă in buget sumele necesare pentru plata taxelor estimate pentru participarea la programe de formare și perfecționare profesionala organizate la inițiativa ori in interesul autoritajii sau instituției publice, precum și, in situația in care estimeaza ca programele de formare și perfecționare profesionala se vor desfașura in afara localitații, sumele necesare pentru asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și masa, in condițiile legislației specifice.
 • Pe perioada in care urmeaza programe de formare și de perfecționare profesionala, funcjionarii publici beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, in situajia in care programele sunt:
 1. organizate la inițiativa ori in interesul autoritații sau instituției publice;
 2. urmate la inițiativa funcționarului public, cu acordul persoanei care are competența de numire, și numai in cazul in care perfecționarea profesionala are legatura cu domeniul de activitate al instituției sau autoritații publice sau cu specificul activitații derulate de funcționarul public in cadrul acesteia.
 • Funcționarii publici care urmeaza programe de formare și perfecționare cu o durata mai mare de 90 de zile intr-un an calendaristic, organizate in țara sau in strainatate, finanțate integral sau parțial prin bugetul autoritații sau instituției publice, din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligaji sa se angajeze in scris ca vor lucra in administrația publica intre 2 și 5 ani de la terminarea programelor, proporțional cu numarul zilelor de formare sau perfecționare de care au beneficiat, daca pentru programul respectiv nu este prevazuta o alta perioada.
 • Funcjionarii publici care au urmat forme de perfecționare profesionala, in condijiile alin. (6), ale caror raporturi de serviciu inceteaza, potrivit dispozijiilor art. 516 lit. b), d) și, ale art. 517 alin. (1) lit. g) – j) sau art. 519 alin. (1) lit. e), inainte de implinirea termenului prevazut, sunt obligați să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecționare, precum și, dupa caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecționării, calculate in condițiile legii proporțional cu perioada ramasa pana la implinirea termenului.
 • Persoanele care au urmat un program de formare și perfecționare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate sa restituie instituției sau autoritajii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate din bugetul propriu, precum și drepturile salariale primite in perioada perfecționarii, calculate in condijiile legii, daca acestea au fost suportate de autoritatea sau institujia publica.
 • Nu constituie formare și perfecționare profesională și nu pot fi finanțate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare definite in condițiile prevazute de legislajia specifica.
 • Normele metodologice cu privire la formarea și perfecționarea profesionala a funcjionarilor publici, inclusiv drepturile și obligațiile asociate procesului de formare sunt stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului cu atribuții in domeniul administrajiei publice.
 • …….

Prevederile legii privind achizițiile publice pentru programele de formare/perfectionare

În România, potrivit legislației actuale, sunt legale atât programele cu certificare A.N.C. cât și cele cu certificarea proprie a furnizorului de formare, dacă furnizorul își desfășoară activitatea în condițiile legii.

Serviciile de formare profesională cod CPV 80530000-8 / ADMINPEDIA precum și cele de cazare la hotel cod CPV 55110000-4 sunt cuprinse în Anexa nr. 2 (servicii sociale și alte servicii specifice) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice Conform legii, autoritatea contractantă are obligația să aplice prevederile Capitolului III, secțiunea 1, Paragraful 9,art. 111 numai în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mare decât 3.312.975 lei. În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât valoarea mai sus menționată, autoritatea contractantă nu este constrânsă la aplicarea prevederilor legii privind achizițiile publice.